Hydrogen sulfide (H2S)

Hydrogen sulfide là một khí gây độc, được tạo thành trong điều kiện kỵ khí.

Trong nước, H2S (khí) tồn tại cân bằng cùng với dạng ion HS-. Nếu pH thấp, thì dạng H2S (khí, độc) nhiều.

Ví dụ: ở 24 độ C, nếu pH = 5 thì 99,1% hydrosulfide ở dạng H2S (khí), còn lại là dạng ion HS- (không gây độc). Nếu pH = 8, chỉ có 8% hydrosulfide ở dạng H2S (khí).

H2S (khí) nếu hiện diện trong một thời gian liên tục sẽ làm giảm sự sinh sản của tôm, cá dù chỉ với lượng rất nhỏ 0,001 ppm.

Ngưỡng nồng độ H2S đối với nước nuôi tôm thịt là: <0.01 mg/L

Có thể loại H2S khỏi ao hồ bằng cách sục khí hoặc dùng thuốc tím để oxy hoá hydrogen sulfide thành hợp chất sulfur không độc.

TAN HOANG LONG

Gọi ngay